تقویم ورزشی مسابقات داخلی والیبال سال ۱۳۹۷

گروه مسابقاتزمان برگزاریوضعیت
ثبت نام آی دی کارت مسابقات والیبال قهرمانی امید کشور دخترانتابستانپایان یافته
ثبت نام آی دی کارت مسابقات والیبال قهرمانی امید کشور پسرانتابستانپایان یافته
ثبت نام آی دی کارت مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان کشور دخترانتابستانپایان یافته
ثبت نام آی دی کارت مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان کشور پسرانتابستانپایان یافته
ثبت نام آی دی کارت مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور دخترانتابستانپایان یافته
ثبت نام آی دی کارت مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور پسرانتابستانپایان یافته
ثبت نام آی دی کارت لیگ برتر باشگاه های کشور آقایان (نوجوانان)
پاییز-زمستانفعال
ثبت نام آی دیکارت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور بانوان (نیم فصل دوم)پاییز-زمستانپایان یافته
ثبت نام مسابقات والیبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور آقایان (جوانان)پاییز-زمستانفعال
ثبت نام آی دی کارت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های کشور بانوان
زمستانفعال
ثبت نام مسابقات والیبال ساحلی سه ستاره کشور
زمستانفعال
مسابقات والیبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور آقایانزمستانفعال